Käytämme sivustolla evästeitä palvellaksemme sinua paremmin. Jatkamalla sivustomme käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.  

OK

Lue lisää

Tietosuoja

Tele Finlandin tietosuoja ja sähköinen suoramarkkinointi

Tele Finlandin tietosuojapolitiikan tarkoituksena on pitää huolta asiakkaidemme yksityisyyden suojasta ja viestinnän luottamuksellisuudesta. Noudatamme samoja periaatteita ja käytäntöjä yhdessä TeliaSonera Finland Oyj:n kanssa.

Voimme lähettää asiakkaillemme suoramarkkinointiviestejä ja muuta asiakasviestintää myös sähköisesti, jos asiakas on hyväksynyt sähköisen markkinointiluvan. Halutessasi voit poistaa markkinointiluvan Oma liittymästä.

Alla löydät Tele Finlandin tietosuojaan liittyviä kokonaisuuksia:


Yleiset tietojen käsittelyn periaatteet

Kunnioitamme asiakkaidemme yksityisyyden suojaa ja viestinnän luottamuksellisuutta. Noudatamme asiakkaidemme henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittelyssä Suomen lakeja, asetuksia sekä niiden nojalla annettuja viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely Tele Finlandissa perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Päivitämme tietoja valikoiduista ulkopuolisista lähteistä, esimerkiksi väestörekisteristä ja Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämästä suoramarkkinoinnin kieltorekisteristä. Keräämme henkilötietoja ja muita asiakastietoja sopimusten tekemisen yhteydessä, käyttäjien rekisteröityessä jonkin palvelumme käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröitävältä itseltään. Keräämme potentiaalisten asiakkaiden henkilö-, tai yhteystietoja kilpailuihin tai erilaisiin asiakastapahtumiin osallistuttaessa tai Tele Finlandille tulevista yhteydenotoista. Tiedot tallennetaan pysyvään suoramarkkinointirekisteriimme ja niitä käsitellään rekisteriselosteen mukaisesti.

Tele Finlandilla on oikeus nauhoittaa asiakaspalvelupuhelut mahdollisesti syntyneiden sopimusten todentamiseksi, palveluidemme laadun tarkkailemista ja kehittämistä varten sekä asiakaspalvelumme kehittämiseksi.

Asiakkaanamme sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta on henkilörekisteriimme talletettu, ellei voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Voit myös lain sallimissa rajoissa kieltää tietojesi käytön.

Säilytämme asiakkaidemme henkilötiedot ja muut asiakastiedot luottamuksellisina ja käytämme henkilötietoja vain erikseen asiakasrekisterin rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin ja muuten lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat ajan tasalla ja oikeellisia. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Huolehdimme asianmukaisesti siitä, että tietoja luovutetaan ainoastaan niille, joilla on siihen voimassaolevan lainsäädännön suoma oikeus. Suojaamme asiakastietomme mahdollisimman tehokkaasti ja pyrimme estämään ulkopuolisten pääsyn tietojärjestelmiimme.

Tietojärjestelmissämme on käytössä edistyksellinen käyttöoikeushallinta ja tietojärjestelmiemme käyttöä valvotaan. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevät vain ne nimetyt Tele Finlandin työntekijät tai Tele Finlandin hyväksi työskentelevät, joiden on lainmukaisten työtehtävien hoitamiseksi välttämätöntä käsitellä henkilötietoja ja muita asiakastietoja.

Henkilötietoja ja muita asiakastietoja käsittelevä henkilöstömme on vaitiolovelvollinen työssään käsittelemistään tiedoista. Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti tietosuoja-asioissa. Henkilötietoja ja muita asiakastietoja luovutetaan tietoja pyytävälle viranomaisille silloin, kun viranomaisella on siihen lakiin perustuva oikeus. Tele Finlandilla on velvollisuus luovuttaa asiakkaitamme koskevia tietoja laissa säädetyssä laajuudessa mm. Viestintävirastolle, Tietosuojavaltuutetulle, poliisille ja hätäkeskusviranomaisille sekä muillekin viranomaisille laissa säädetyillä perusteilla.

Käyttäessämme alihankkijoita, huolehdimme tarkoituksenmukaisella tavalla siitä, että myös alihankkijamme toimivat tämän politiikan mukaisesti.

Sähköiseen viestintään liittyvien tietojen käsittely

Kohtelemme verkko- ja viestintäpalveluidensa välittämiä viestejä ja niihin liittyviä tietoja sekä liittymän tai päätelaitteen sijainnin ilmaisevia tietoja luottamuksellisena.

Sähköisen viestinnän toteuttamisessa syntyy tietoja, jotka voivat ilmaista muun muassa viestinnän osapuolten käyttämät liittymät ja päätelaitteet, viestinnän alkamis- ja päättymishetken, viestinnän keston sekä reitityksen, tiedonsiirtoprotokollan, siirrettävän tiedon määrän, liittymän tai päätelaitteen sijainnin esimerkiksi matkaviestinverkon tukiaseman peittoalueella tai muun sijainnin, viestintäverkossa siirrettävän tiedon muodon sekä muita vastaavia tietoja, joita viestintäverkossa käsitellään viestin siirtämiseksi, jakelemiseksi tai tarjolla pitämiseksi. Tällaisia tietoja nimitetään tunnistamistiedoiksi silloin, kun ne ovat yhdistettävissä tiettyyn henkilöön.

Säilytämme laskutusta varten tarpeellisia tunnistamistietoja vähintään kolme kuukautta laskun eräpäivästä. Säilytämme tunnistamistietoja enintään kolmen vuoden ajan laskun eräpäivästä, ellei tietoja ole tarpeen laskun perintään liittyvistä syistä säilyttää kauempaa.

Käsittelemme tunnistamistietoja verkko- ja viestintäpalveluiden sekä paikannuspalveluiden toteuttamiseksi ja käyttämiseksi sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi. Käsittelemme tunnistamistieto- ja teleyritysten ja paikannuspalveluita tarjoavien yritysten keskinäisten maksujen määrittämistä varten sekä näihin palveluihin liittyvää laskutusta varten välttämättömässä laajuudessa. Käsittelemme tunnistamistietoja verkko- ja viestintäpalveluiden ja paikannuspalveluiden teknistä kehittämistä varten.

Käsittelemme tunnistamistietoja, mikäli se on tarpeen sellaisen väärinkäytöksen havaitsemiseksi, estämiseksi tai esitutkintaan saattamiseksi, jossa yksittäistä maksullista palvelua on käytetty maksutta tai muihin sellaisiin rinnastuviin väärinkäytöksiin liittyen. Tunnistamistietoja käsitellään myös viestinnän välityksessä tapahtuneen teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi.

Tilaajan tai käyttäjän, jota tiedot koskevat, suostumuksella käsittelemme tunnistamistietoja viestintäpalveluiden tai paikannuspalveluiden markkinointia varten.

Tele Finland käsittelee kaikissa edellä mainituissa tilanteissa tunnistamistietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä kyseisen käsittelytehtävän toteuttamiseksi ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden ja luottamuksellisten viestien suojan. 

Tietoturvasta huolehtiminen

Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta soveltaen sellaisia menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa toisaalta uhkien vakavuuteen ja toisaalta tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin. Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi suoritettavissa toimenpiteissä noudatamme huolellisuutta ja pyrimme kaikin tavoin siihen, ettei viestin luottamuksellisuutta tai yksityisyyden suojaa tarpeettomasti vaaranneta.

Tiedotamme mahdollisuuksien mukaan palveluidemme tietoturvaan liittyvistä toimenpiteistä ja muista tietoturvaan liittyvistä seikoista tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi internet-sivuillamme tai asiakastiedotteilla.

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi voimme ryhtyä välttämättömiin toimiin muun muassa estämällä sähköpostiviestien vastaanottamisen, poistamalla virukset ja muut haittaohjelmat viesteistä sekä toteuttamalla muita näihin rinnastettavia välttämättömiä teknisluontoisia toimenpiteitä lainsäädännön kulloinkin sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Edellä mainittuihin toimenpiteisiin ryhdyttäessä varmistumme aina erikseen siitä, että toimenpiteet ovat välttämättömiä viestintäverkkojen- ja palveluiden sekä paikannuspalveluiden käytettävyyden ja asiakkaidemme viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi.

Käytämme tarkoituksenmukaisia salaus- ja muita suojausjärjestelyjä suojataksemme viestintäverkoissa välitettävät viestit ja tunnistamistiedot paljastumiselta asiaan kuulumattomille. Osassa Tele Finlandin internet -palveluista käytämme teollisuusstandardin mukaista Secure Sockets Layer (SSL) – tai muuta vastaavaa salausta. Tämä suojaa asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ja luottokorttitietoja internetissä tapahtuvan tietojen välityksen aikana, esim. ostosten teossa. Asiakkaalta tämä edellyttää riittävän uutta, SSL- tai muulla vastaavalla valmiudella varustettua selainta.

Pyydämme kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että mikään yritys ei voi tarjota täydellistä tietoturvaa. Jokaisen on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastaan tarkoituksenmukaisella tavalla, esimerkiksi säilyttämällä ja käyttämällä liittymiä ja päätelaitteita huolellisesti ja valvomalla niiden käyttöä sekä huolehtimalla ajantasaisten virus- ja palomuuripalveluiden käytöstä ja käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Evästeet

Asiakkaamme voivat selata Tele Finlandin internet-palvelusivustoja anonyymisti. Maatunnistusta koskevaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Tele Finlandin internet-palveluiden asiakastietokantaa koskevaa rekisteriselostetta. Useiden muiden verkkosivujen tapaan sivustomme käyttää "cookie"-teknologiaa ("eväste"). Kun asiakas ottaa ensimmäisen kerran yhteyden palveluumme, cookie määrittää selaimelle oman satunnaisluvun, josta ei ilmene käyttäjän henkilöllisyyttä. Cookiet auttavat meitä selvittämään, mitkä ovat suosituimmat sivuston osat, mihin kävijät suuntaavat ja kuinka kauan he viipyvät siellä. Tietoja käytetään muun muassa palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja sivustomainonnan kohdistamiseen Tele Finlandin tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamissa palveluissa tai verkostoissa.

Cookien tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että internet–sivujen selailu hidastuu tai että pääsy joillekin sivuille estyy kokonaan.

Tele Finlandin sivustoilla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Tele Finlandin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään aivan kuin asiakas olisi näiden sivustoilla tarjotakseen kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen sivuston kävijämääriä. Näihin Tele Finlandin sivustoilla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Tele Finland pyrkii sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Suoramarkkinointi

Voimme lähettää asiakkaillemme tuotteitamme koskevia suoramarkkinointiviestejä ja muuta asiakasviestintää myös sähköisesti. Pyrimme aina siihen, että tieto on hyödyllistä ja että viestien määrä on kohtuullinen. Asiakkaanamme sinulla on aina oikeus kieltää meitä lähettämästä suoramarkkinointia. Voit kieltää tekstiviestimarkkinoinnin lähettämällä viestin KIELTO numeroon 15400. Viestin hinta on 0 €. Sähköpostimarkkinoinnin kiellät lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kielto@sonera.com.

Paikkatiedon hyödyntäminen

Viestintäpalveluiden toteuttamisen yhteydessä syntyy ja tallentuu tietoja, jotka ilmaisevat tietyn liittymän tai päätelaitteen sijainnin, esim. matkaviestinverkon tukiaseman tai asennusosoitteen tarkkuudella. Ilman näitä tietoja emme voisi tarjota matkaviestin- tai muita viestintäpalveluita.

Matkaviestinverkon tukiasematietoihin perustuvan paikkatiedon tarkkuus vaihtelee käyttäjän kulloisenkin oleskelualueen mukaan. Kaupungeissa tarkkuus on suurempi kuin harvemmin asutuilla seuduilla johtuen tukiasemien suuresta määrästä. Tarkkuus voi vaihdella sadoista metreistä kilometreihin.

Paikannuspalveluun liittyvä paikantaminen edellyttää aina paikannettavan palvelukohtaista suostumusta. Kanssamme liittymäsopimuksen tehnyt asiakas voi aina ilmoittaa Tele Finlandille, ettei paikkatietoja saa käsitellä eikä luovuttaa paikannuspalveluita tarjoaville yrityksille. Mikäli kiellon antaja kuitenkin myöhemmin haluaisi käyttää paikannuspalvelua, esimerkiksi tietää lähimmän pizzerian osoitteen, tulee hänen ensin ottaa yhteys Tele Finlandiin ja perua kielto, minkä jälkeen paikannuspalveluja tarjoava yritys voi pyynnön perusteella paikantaa liittymän tai päätelaitteen palvelun tarjoamiseksi.

Huolehdimme paikkatietoja paikannuspalveluiden tarjoajille luovuttaessamme tarkoituksenmukaisella tavalla siitä, että palveluntarjoajalla on tarvittavat paikannettavan suostumukset.

Asiakkaallamme on oikeus saada käyttämänsä liittymän tai päätelaitteen sijainnin ilmaisevat tunnistamistiedot voimassaolevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Alle 15-vuotiaan puolesta pyynnön voi tehdä hänen huoltajansa. Muiden vajaavaltaisten osalta pyynnön voi tehdä edunvalvoja.

Tilaajaluettelot

Asiakkaidemme puhelinluettelossa julkaistavaksi ilmoittamat puhelinnumerot ja muut yhteystiedot julkaistaan julkisen numeropalvelun hakemistojen kautta. Suomen Numeropalvelu Oy:n ylläpitämiä liittymätietoja annetaan muun muassa seuraavissa palveluissa: SMS-haku "Find" numeroon 15400 (Sonera Finder), SMS-haku "Find" numeroon 16400 (ZED Finder), Fonectan kotimaan numeropalvelu 02 02 02 ja muut 02 02 -alkuiset numeropalvelunumerot, Numerotiedustelu 118 sekä Sähköiset (Internet) hakemistopalvelut (Fonecta, Eniro). Sähköisten hakemistopalveluiden käyttäjät voivat selvittää liittymänumeron perusteella hakemistossa julkaistun liittymän nimi ja osoitetiedot.

Teleyrityksillä on velvollisuus luovuttaa luettelossa julkaistaviksi ilmoitettuja tietoja myös muille luettelo- ja numerotiedotuspalveluiden tarjoajille.

Jokaisella on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen julkaisemisen puhelinluettelossa ja numeropalvelussa kokonaan tai osittain. Kieltää voi myös kyseisten tietojen luovuttamisen edelleen. Mikäli julkaistuissa tiedoissa on virhe, korjaamme virheet pyynnöstä tarkoituksenmukaisella tavalla. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että paperiluettelossa oleva virhe voidaan korjata vasta seuraavan luettelon ilmestyessä. Sama koskee tietojen poistamista paperiluettelosta. 

Liittymän tunnistus

Liittymän tunnistuksella tarkoitetaan soittavan henkilön puhelinnumeron näkymistä viestinnän toiselle osapuolelle. Niihin liittymiimme, joihin liittyy liittymän tunnistus, on saatavissa tunnistuksen estoja. Tällaisia liittymiä ovat kiinteän puhelinverkon ja matkaviestinverkon liittymät. Estoista on saatavilla yksityiskohtaiset tiedot liittymäsopimuksen mukana tulevissa käyttöohjeissa, asiakaspalvelustamme tai palvelupisteistämme.

Liittymän tunnistuksen estot koskevat ainoastaan puheen siirtopalveluita. Esimerkiksi tekstiviesteissä taikka multimediaviesteissä, wap- tai muissa datasiirtoon perustuvissa yhteyksissä liittymän tunnistusta ei voi estää, vaan liittymän tunniste saattaa siirtyä yhteyden toiselle osapuolelle eston käytöstä huolimatta.

Liittymän tunnistuksen estot eivät koske hätäpuheluita vaan soittavan liittymän numero välittyy hätäviranomaiselle. Estot voidaan ohittaa myös poliisin tiedonsaantioikeuksia toteutettaessa.

Sosiaaliset laajennukset

Tele Finlandin sivustolla on linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä nk. sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Tele Finlandin sivustoilla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta.

Lisätietoa yhteisöpalveluiden tietosuojasta:
Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Näihin Tele Finlandin sivustolla ja palveluissa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Tele Finlandin asiakkaiden yhteystiedot hakemistopalveluissa

Viestintämarkkinalain mukaan Tele Finland on osaltaan velvollinen huolehtimaan siitä, että käyttäjien saatavilla on yleinen ja kattava numerotiedotuspalvelu sekä huolehdittava puhelinluettelopalvelun tarjoamisesta keräämällä liittymän käyttäjien yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero) ja julkaisemalla ne yleisesti saatavilla olevassa painetussa tai sähköisessä, vähintään kerran vuodessa päivitettävässä puhelinluettelossa. Teleyritysten on lisäksi pyynnöstä luovutettava näin kerätyt yhteystiedot toiselle yritykselle puhelinluettelon laatimista tai numerotiedotuspalvelun tarjoamista varten. Mahdollisuudesta luovuttaa ja julkaista liittymäasiakkaitten yhteystietoja puhelinluettelo-, numerotiedotus- ja hakemistopalveluissa on kerrottu mm. asiakasrekisteriselosteissamme, Tele Finlandin palveluiden yleisissä toimitusehdoissa ja liittymäsopimuksissa.

1.9.2004 voimaan tulleen Sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietoturvaa ja sähköisen viestinnän palvelujen kehittymistä. Lain voimaantulo ei muuttanut liittymäasiakkaille kuuluvaa oikeutta kieltää yhteystietojensa julkaisemisen puhelinluettelossa tai numerotiedotus- ja muissa hakemistopalveluissa.

Puhelinluetteloita tai numerotiedotus- ja muita hakemistopalveluita koskevien määräysten noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Tele Finland xtoimii yhteistyössä Fonectan ja Suomen Numeropalvelu Oy:n (SNOY) kanssa täyttäessään viestintämarkkinalain mukaista velvoitettaan julkaista asiakkaitten yhteystiedot puhelinluettelossa ja numeropalvelussa. Tele Finlandin liittymäasiakkaitten julkaistaviksi antamat yhteystiedot välitetään Suomen Numeropalvelu Oy:n ylläpitämään valtakunnalliseen tietokantaan, josta yhteystiedot toimitetaan alla tarkemmin kuvatuissa puhelinluetteloissa tai numerotiedotus- ja muissa hakemistopalveluissa julkaistaviksi. Suomen Numeropalvelut Oy:n valtakunnallisesta tietokannasta hoidetaan lisäksi yhteystietojen pyynnöstä luovuttaminen mille tahansa toiselle yritykselle puhelinluettelon laatimista tai numerotiedotus- tai muun hakemistopalvelun tarjoamista varten.

Halutessasi voit maksutta kieltää yhteystietojesi edelleen luovuttamisen ja niiden julkaiseminen puhelinluettelossa tai numerotiedotus- ja muissa hakemistopalvelussa kokonaan tai osittain. Myös virheellisten yhteystietojen korjaaminen onnistuu maksutta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että painetussa luettelossa oleva virhe voidaan korjata vasta seuraavan luettelon ilmestyessä. Sama koskee yhteystietojen poistamista painetusta luettelosta.
 
Tietojen käyttö SNOY:n tietokannasta
Seuraavassa luetellaan puhelinluettelot ja muut hakemistot, joihin SNOY:n tietokannasta välitetään tietoja. Kaikki näissä palveluissa esiintyvä tieto ei ole peräisin SNOY:lta. Kunkin hakemiston julkaisija ja palvelun tarjoaja vastaa julkaisemistaan tiedoista.

Teleyritykset ja hakemistoyhtiöt julkaisevat alueellisia puhelinluetteloita ja joitakin paikallisia luetteloita, joihin SNOY ei välitä tietoja. Näitä ei ole mainittu seuraavassa.
 
Numeropalvelut
Numeropalveluihin voi yleensä soittaa ympäri vuorokauden. Numeropalveluista saa mm. puhelinnumeroita, matkapuhelinnumeroita, nimi- ja osoitetietoja, faksinumeroita ja Keltaisten Sivujen tietoja usein varsin vähäisillä lähtötiedoillakin.
 
Numero 118
Soitettaessa numeroon 118 puhelu ohjautuu liittymän tarjoavan operaattorin omaan tai yhteistyökumppanin palvelukeskukseen. Näiden palvelukeskusten tiedottajat hakevat tiedot SNOY:n valtakunnallisesta tietokannasta. Palvelun tarjoajat ja hintatiedot osoitteessa www.118info.fi
 
Numero 0100100
Soitettaessa numeroon 0100100 puhelu ohjautuu liittymän tarjoavasta operaattorista riippumatta Eniron palvelukeskukseen.
 
Numero 020202
Soitettaessa numeroon 020202 puhelu ohjautuu liittymän tarjoavasta operaattorista riippumatta Fonectan palvelukeskukseen.
 
Sähköiset jatkuvasti päivitettävät hakemistot
Verkkokäyttöisellä sähköisessä muodossa olevalla tilaajaluettelolla tarkoitetaan luetteloa, jota voidaan käyttää viestintäverkkojen välityksellä. Tällaiseen luetteloon sisältyvät tiedot on tallennettu keskitetysti tiettyyn paikkaan, ja siihen voidaan tehdä hakuja suoraan tai sitä on mahdollista käyttää viestintäverkkojen välityksellä muun palvelun, esim. tekstiviestihaun avulla. Sähköisissä hakemistoissa voi olla ohjelmistoihin sulautettuja hakutoimintoja, kuten käänteiset hakutoiminnot, joiden avulla luettelon käyttäjät voivat selvittää tilaajan nimen ja osoitteen pelkän puhelinnumeron perusteella.

Palvelusta voi löytyä yksityishenkilöiden, yritysten sekä julkisen sektorin yhteystietoja kuten nimi-, osoite-, puhelinnumero-, matkapuhelinnumero- ja fax-numerotiedot sekä sähköpostiosoitteita, www-osoitteita ja aukioloaikoja. Joistakin palveluista voi lisäksi lähettää haettuun matkapuhelinnumeroon tekstiviestejä suoraan palvelun käyttöliittymän kautta ja löydetyn numeron voi myös tallentaa oman matkapuhelimen muistiin. Toimintoihin voi lisäksi kuulua myös esim. karttahaku osoitteen perusteella. Palveluihin kuuluvat hakemistot, joita päivitetään vähintään viikoittain. Hakuja voi tehdä internet-, tekstiviesti- tai WAP- hakuina. Lisäksi tarjotaan mm. yritysten asiakasrekisterien päivitystä.

Suoramarkkinointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ

TeliaSonera Finland Oyj (jäljempänä Tele Finland)
Y-tunnus 1475607-9
Teollisuuskatu 15
00510 Helsinki
Puh. 0404 123123


Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Pasi Kemppainen, puh. 0404 123 123


REKISTERIN NIMI

Tele Finlandin suoramarkkinointirekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietolain 19 § mukainen suoramarkkinointirekisteri.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään Tele Finlandin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä Tele Finlandin yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:


Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, yksi markkinointiin liittyvä rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto sekä tietojen muutostiedot.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, Tele Finlandin palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Tele Finlandin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista rekistereistä.


TIETOJEN LUOVUTUS
Tele Finland voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää tietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.


Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.


Tele Finlandin tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.


TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:


TeliaSonera Finland Oyj
Tele Finland, Asiakaspalautteet
PL 704
00101 Helsinki


Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki

Muita tärkeitä linkkejä

Turvallisesti nettiin
Osoitteessa www.tietoturvaopas.fi on jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi liikkeellä olevista viruksista ja tietoturva-aukkojen päivityksistä.

 
Tietoturvaloukkausten havainnointi ja ratkaisu (CERT-FI)
Viestintäviraston sivuilta saat ajankohtaista CERT-FI-ryhmään tai yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvää tietoa.
www.cert.fi

 
Tietoturvapalvelut Tele Finlandin nettiliittymiin
Tietoturva suojaa konettasi mm. verkossa liikkuvilta viruksilta ja roskaposteilta. Jokaiseen uuteen Tele Finlandin nettiliittymään kuuluu myös veloituksetta yhden koneen Tietoturva.
Lue lisää